Đến tháng 9/2023 Văn Phòng Hđnd-ubnd đã trao đổi
15.835
văn bản qua mạng
giữa 136 đơn vị

(Tự động cập nhật theo ngày hiện tại)