Đến tháng 10/2019 Văn phòng HĐND-UBND đã trao đổi
8.264
văn bản qua mạng
giữa 193 đơn vị

(Tự động cập nhật theo ngày hiện tại)