Đến tháng 4/2023 Văn phòng HĐND-UBND đã trao đổi
3.906
văn bản qua mạng
giữa 209 đơn vị

(Tự động cập nhật theo ngày hiện tại)